What's happening?

HOT!!! VỤ ÁN ĐANG GÂY C.HẤN Đ.ỘNG TẠI HONGKONG. NGƯỜI MẪU ABBY CHOI BỊ CẢ GIA ĐÌNH CHỒNG CŨ RA TAY TÀN NHẪN.