What's happening?

HOT!!! 1 Góc camera vụ n.ổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc chiều qua khiến 1 người t* vong