What's happening?

Vĩnh Long xuất hiện video chồng đấm, đá vợ như thời Trung cổ